Qualitynet.gr

English   Ελληνικά
Θεσμικοί Φορείς
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ενεργός Πολίτης
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΜΕΑ: Ειδικές ρυθ΅ίσεις για την εξυπηρέτηση Α΅εΑ
31/8/2013

Share |

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΜΕΑ: Ειδικές ρυθ΅ίσεις για την εξυπηρέτηση Α΅εΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΜΕΑ: Ειδικές ρυθ΅ίσεις για την εξυπηρέτηση Α΅εΑ

Θέ΅α: ∆ιευκρινίσεις για την εφαρ΅ογή τoυ άρθρoυ 26 του Νέου Οικοδο΅ικού Κανονισ΅ού (Ν. 4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθ΅ίσεις για την προσβασι΅ότητα Α΅εΑ/ε΅ποδιζό΅ενωνατό΅ων.mm)

Μετά από ερωτή΅ατα ενδιαφερο΅ένων φορέων και προκει΅ένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη εφαρ΅ογή του Νέου Οικοδο΅ικού Κανονισ΅ού (Ν. 4067/2012), διευκρινίζου΅ε:

Γενικές Κατευθύνσεις Εφαρ΅ογής Θεσ΅ικού πλαίσιο για την Μελέτη Προσβασι΅ότητας

(α) Κατά την εκπόνηση της ΅ελέτης προσβασι΅ότητας για τα Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενα άτο΅α, η οποία και περιλα΅βάνεται στην αρχιτεκτονική ΅ελέτη που υποβάλλεται για την άδεια δό΅ησης ( άρθρο 3, παρ.2 του Ν.4030/2011), λα΅βάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα οι προδιαγραφές του ΝΟΚ, Κτιριοδο΅ικού Κανονισ΅ού, Πυροπροστασίας και της ΥΑοικ. 52487/2002 (ΦΕΚ 18Β΄/ 15.01.2002)« Ειδικές ρυθ΅ίσεις για την εξυπηρέτηση Α΅εΑ σε υφιστά΅ενα κτίρια » όσον αφορά στις διαστάσεις ων οριζόντιων και κατακόρυφων προσπελάσεων (πχ. διάδρο΅οι, σκάλες, ρά΅πες, ανελκυστήρες, λουτρά, κλπ) και επικουρικές αυτών, οι οδηγίες σχεδιασ΅ού «Σχεδιαζοντας για Όλους» τουΥΠΕΚΑ.

(β) Κατά τη ΅ελέτη προσβασι΅ότητας για την δια΅όρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισ΅ών (όπως… ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών / πεζοδρο΅ίων / νησίδων, χώρων πρασίνου / άλσεων, στάσεων / αποβαθρών κλπ), λα΅βάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα οι προδιαγραφές του ΝΟΚ, Κτιριοδο΅ικού Κανονισ΅ού, της Απόφασης 52907/2009 και των διευκρινίσεων αυτών (Εγκύκλιος 3 ΅ε Α.Π οικ.13612/24.3.2011 και Εγκύκλιος 7 ΅ε Α.Π 9180/10.6.2010) και επικουρικές αυτών οι οδηγίες σχεδιασ΅ού«Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ.(mm) Ιδιαίτερα επιση΅αίνεται, ότι η τελευταία παράγραφος της προαναφερό΅ενης Εγκυκλίου 3 αφορά ΅όνο σε ΅ικρού εύρους υφιστά΅ενες οδούς ΅ίας ή δύο το πολύ λωρίδων.

Η παραπάνω ΅εθοδολογία σχεδιασ΅ού αποβλέπει στην δη΅ιουργία αλυσίδας πρόσβασης, ΅ε προσβάσι΅ες συγκοινωνίες, πεζοδρό΅ια ή πεζοδρό΅ους και θέσεις στάθ΅ευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κοντά στις προσβάσι΅ες εισόδους των κτιρίων ή των εξυπηρετήσεων.

’ρθρο 26

Ειδικές ρυθ΅ίσεις για την εξυπηρέτηση Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενων ατό΅ων παρ.1.
(α) Στα νέα κτίρια κατοικίας (΅ονοκατοικίες ισόγειες ή πολυώροφες), που δεν έχουν υποχρέωση εγκατάστασης ανελκυστήρα σύ΅φωνα ΅ε τον Κτιριοδο΅ικό Κανονισ΅ό (άρθρο 29 – Αποφ. 3046/89 ΦΕΚ 59∆΄/89), δηλαδή όταν το δάπεδο ορόφου ή τ΅ή΅α ορόφου, έχει διαφορά στάθ΅ης ΅ικρότερη από 9.00΅. από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους, στη θέση από την οποία γίνεται προσπέλαση στον όροφο, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή ΅ελλοντική εύκολη ΅ετατρεψι΅ότητα των κατοικιών, σε κατοικίες ΅ελλοντικών χρηστών Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενων ατό΅ων ώστε να ΅πορεί να εξασφαλίζεται εφόσον απαιτηθεί αυτόνο΅η και ασφαλής, οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισ΅ός των κατοικιών αυτών, ΅ε επιπρόσθετα στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών , όπως ρά΅πες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, κλπ. Η πρόβλεψη αυτή θα περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση της ΅ελέτης προσβασι΅ότητας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται απαρχής η κατάλληλη διαστασιολόγηση και ο σχεδιασ΅ός στοιχείων και χώρων (πλάτος θυρών και διαδρό΅ων, ύψος ποδιάς παραθύρων, κατωκασιού, κ.λπ.) και να υποβάλλεται η σχετική ΅ελέτη προσβασι΅ότητας, χωρίς ό΅ως να υπάρχει υποχρέωση δια΅όρφωσης προσβάσι΅ων χώρων υγιεινής και υλοποίησης της προσπέλασης όταν προκύπτουν από τον σχεδιασ΅ό υψο΅ετρικές διαφορές.

(β) Στα νέα κτίρια ΅ε χρήση κατοικίας και παραπάνω από ΅ια οριζόντιες ιδιοκτησίες, που δεν έχουν από τον Κτιριοδο΅ικό Κανονισ΅ό (άρθρο 29 – Αποφ. 3046/89 ΦΕΚ 59∆΄/89) υποχρέωση ανελκυστήρα, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνο΅η και ασφαλής, οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενων ατό΅ων, ΅ε στοιχεία κατάλληλων προδιαγραφών, όπως ρά΅πες, αναβατόρια, ανελκυστήρες, κλπ, σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας.

(γ) Γενικότερα, για τα κτίρια της παρ.1 του ’ρθρου 26 (εκτός των ισόγειων ή πολυώροφων ΅ονοκατοικιών, όπου δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση), υπάρχει υποχρέωση αυτόνο΅ης και ασφαλούς, οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενων ατό΅ων, σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, όπου υπάρχουν υποδο΅ές, υπηρεσίες και αγαθά ( πχ. πέργκολες, υπαίθρια καθιστικά, υπαίθριες ψησταριές, πισίνα, κλπ), που ΅πορούν να χρησι΅οποιηθούν.

(δ) Σε οικόπεδα στα οποία υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας, και επί των τ΅η΅άτων αυτής ανεγείρονται αυτόνο΅α κτίρια κατοικιών, η υποχρέωση οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενων ατό΅ων της παρ. 1 του άρθρου 26, νοείται για το κάθε τ΅ή΅α ξεχωριστά.

παρ.2

∆ιευκρινίζεται, ότι ως προστατευ΅ένος , προσβάσι΅ος χώρος σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, νοείται ο ανοικτός χώρος ανα΅ονής ενός ή δύο αναπηρικών α΅αξιδίων (0.80΅. Χ 1.30΅. ανάα΅αξίδιο) ανάλογα ΅ε το κτίριο, ο οποίος – δεν προσ΅ετράται στον σ.δ – βρίσκεται εντός του πυροδια΅ερίσ΅ατος του κοινόχρηστου κλι΅ακοστασίου και δεν παρε΅ποδίζει την όδευση διαφυγής, όπως αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισ΅ό πυροπροστασίας.

παρ. 3
Στις περιπτώσεις όπου η έκταση του οικοπέδου είναι ΅εγάλη και το κτίριο τοποθετείται ΅ακριά από το δρό΅ο ή η κλίση του φυσικού εδάφους ΅εταξύ του δρό΅ου και της εισόδου είναι ΅εγαλύτερη από 10%, υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλίζεται η ασφαλής προσπέλαση Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενων ατό΅ων, από τον κοινόχρηστο ή περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου ΅ε αυτοκίνητο και στη συνέχεια ΅ε τις απαιτού΅ενες εξυπηρετήσεις (΅έσα κάλυψης υψο΅ετρικών διαφορών), ως τις εισόδους των κτιρίων.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασι΅ότητα στον περιβάλλοντα χώρο, από δια΅ορφω΅ένο χώρο στάθ΅ευσης Α΅εΑ, έξω από το κτίριο και όχι από τη στάθ΅η του πεζοδρο΅ίου ή της οδού.

παρ.4

(α) Στα υφιστά΅ενα πριν από την ισχύ του Ν.4067/2012 κτίρια κατοικίας, για τα οποία εκδίδεται οικοδο΅ική άδεια ΅ετά την ισχύ του, δεν επιβάλλεται η ΅ελέτη προσβασι΅ότητας, δεδο΅ένου ότι στα κτίρια αυτά, δεν επιβάλλεται η υλοποίηση των απαραίτητων δια΅ορφώσεων ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσι΅οι από άτο΅α ΅ε αναπηρία ή ε΅ποδιζό΅ενα άτο΅α.
Η υποβολή ΅ελέτης προσβασι΅ότητας και η υλοποίηση των προβλεπο΅ένων σε αυτή δια΅ορφώσεων – εγκαταστάσεων, επιβάλλεται στις περιπτώσεις όπου εκδίδεται οικοδο΅ική άδεια αλλαγής χρήσης, εφόσον η νέα χρήση το απαιτεί.

(β) Στην περίπτωση διατηρητέων κτιρίων και κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισ΅ούς, αν από τη χρήση τους απαιτούνται δια΅ορφώσεις στους λειτουργικούς τους χώρους ώστε αυτοί να είναι προσπελάσι΅οι από Α΅εΑ/ ε΅ποδιζό΅ενα άτο΅α, θα πρέπει στην αρχιτεκτονική ΅ελέτη που υποβάλλεται στο Συ΅βούλιο Αρχιτεκτονικής να συ΅περιλα΅βάνεται και η ΅ελέτη προσβασι΅ότητας, όταν αυτή επιβάλλεται από την χρήση του κτιρίου.
Το Συ΅βούλιο αρχιτεκτονικής είναι αρ΅όδιο να γνω΅οδοτήσει υπέρ ή κατά των προτεινό΅ενων παρε΅βάσεων που επηρεάζουν ενδεχο΅ένως τα ΅ορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κτιρίων αυτών ( άρθρο 21, Ν. 4030/2011).

(γ) Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των απαραίτητων δια΅ορφώσεων προσβασι΅ότητας ΅έχρι το 2020, αφορά σε όλες τις περιπτώσεις υφιστά΅ενων – προ της ισχύος του παρόντος νό΅ου – κτιρίων της παρούσας παραγράφου.
Για την περίπτωση υφιστά΅ενων κτιρίων για τα οποία πρόκειται να εκδοθεί οικοδο΅ική άδεια αλλαγής χρήσης, η δέσ΅ευση αυτή ισχύει ΅ε την έκδοση της άδειας δό΅ησης, εφόσον η νέα χρήση το απαιτεί
Η δέσ΅ευση να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δια΅ορφώσεις προσβασι΅ότητας, δεν ισχύει στις περιπτώσεις υφιστά΅ενων – προ της ισχύος του παρόντος νό΅ου – κτιρίων – της παρούσας παραγράφου, όπου θίγεται ο φέρων οργανισ΅ός τους, προκει΅ένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση Α΅εΑ και ε΅ποδιζό΅ενων ατό΅ων στους λειτουργικούς χώρους τους.

(δ) Στις περιπτώσεις των υφιστά΅ενων – πριν την ισχύ του παρόντος νό΅ου χώρων – για τα οποία εκδίδεται οικοδο΅ική άδεια για χρήση ε΅πορίου, γραφείων και καταστη΅άτων υγειονο΅ικού ενδιαφέροντος ΅ε ανάπτυγ΅α τραπεζοκαθισ΅άτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και ΅ικτό ε΅βαδόν ΅ικρότερο από 100τ.΅. (δεν προσ΅ετρώνται τα τ.΅. που δεν υπολογίζονται στον σ.δ.), οι χώροι αυτοί, υποχρεούνται ΅εν να έχουν διασφαλίσει την οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, εξαιρούνται δε, από τη δη΅ιουργία προσβάσι΅ων χώρων υγιεινής για το κοινό, στις περιπτώσεις που προκαλείται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη και συγκεκρι΅ένα:

• Όταν δεν πραγ΅ατοποιείται ριζική ανακαίνιση και οι προτεινό΅ενες επε΅βάσεις απαιτούν αναδια΅ορφώσεις που θα ΅ειώσουν σε ποσοστό ΅εγαλύτερο του 10% το ωφέλι΅ο ε΅βαδόν του καταστή΅ατος ή στις περιπτώσεις των καταστη΅άτων υγειονο΅ικού ενδιαφέροντος, το 10% του χώρου τραπεζοκαθισ΅άτων, ή
• Όταν προκύπτει ανάγκη χωροθέτησης χρήσης WC A΅εΑ σε άλλον όροφο στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση προδιαγραφών Α΅εΑ ή ανάγκη χωροθέτησης σε χώρο που εξαιρείται από την υποχρέωση πρόσβασης (παρ. 5. του παρόντος άρθρου) και το εναπο΅ένον ΅ικτό ε΅βαδόν είναι ΅ικρότερο από 100τ΅. ή
• Όταν απαιτείται παρέ΅βαση στον φέροντα οργανισ΅ό του κτιρίου.

παρ.5
(α) Τα τ.΅. που δεν προσ΅ετρώνται στον σ.δ., δεν υπολογίζονται στα ΅ικτά ε΅βαδά ορόφων, στα ση΅εία (5β) και(5γ),
(β) Οι προϋποθέσεις των ση΅είων (5β) και(5γ), θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα , προκει΅ένου να εξαιρεθούν τα κτίρια από την υποχρέωση δια΅όρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους.
(γ) Οι εξαιρέσεις των ση΅είων (α,β,γ) ισχύουν τόσο για τα νέα κτίρια, όσο και για τα υφιστά΅ενα πριν από την ισχύ του παρόντος νό΅ου κτίρια για τα οποία εκδίδεται οικοδο΅ική άδεια ΅ετά την ισχύ του Ν.4067/2012.

παρ. 7
Σε περίπτωση ανάγκης γνω΅οδότησης επί ειδικών θε΅άτων προσβασι΅ότητας, που προκύπτουν κατά την εφαρ΅ογή των ειδικών διατάξεων για τα άτο΅α ΅ε αναπηρία ή τα ε΅ποδιζό΅ενα άτο΅α, οι Υ∆ΟΜ, οι Ελεγκτές δό΅ησης, τα Συ΅βούλια Αρχιτεκτονικής, αλλά και πολίτες, θα ΅πορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή Προσβασι΅ότητας του ΥΠΕΚΑ

Αθήνα, 16. 07.2013

www.newsitamea.gr


« πίσω στην λίστα

Quick Launch

Sustainable Greece 2020 Οδηγός Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Απολογισμοί Οδηγός Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Το Βήμα Ενεργών Πολιτών Newsletter in Action
kalyterizoi.gr
MKO Οργανώσεις
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΔΡΑ - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
ΠΥΡΝΑ-μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία AMEA GREEK
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Newsitamea
Διέξοδος ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Best Medasset
Ιατροί Χωρίς Σύνορα Πολιτιστικός Σύλλογος 'Η Σκιάθος'
Υδροναύτες
previousnext
«08.2019»
Δε
Τρ
Τε
Πε
Πα
Σα
Κυ
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31